Stanowisko danej firmy jest odzwierciedleniem jej skali działania, ambicji, ale również obowiązujących wymagań, przepisów oraz zobowiązań. W dzisiejszym artykule skupiamy się na statusie dużego przedsiębiorcy, analizując przede wszystkim potencjał biznesowy. Co oznacza ten tajemniczy termin i jakie możliwości się za nim kryją? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule!

Czym jest status dużego przedsiębiorcy?

Co szczególnie interesujące, jednoznaczne zdefiniowanie statusu dużego przedsiębiorcy wymaga w pierwszej kolejności określenia tego, czym duży przedsiębiorca nie jest. Jak to możliwe?

Wyjaśnień należy szukać w Ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ustęp 6. artykułu 4. zdradza bowiem, że duży przedsiębiorca to przedsiębiorca niebędący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą. Takie wyjaśnienie tytułowego terminu wymusza dalsze doprecyzowanie poszczególnych haseł.

W rezultacie, należy zapoznać się z treścią Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. To właśnie artykuł 7. dokumenty prezentuje konkretny i dokładny opis poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw, charakteryzując tym samym istotę dużego przedsiębiorstwa.

Mikroprzedsiębiorca zatem powinien spełnić wymóg zatrudnienia średniorocznego poniżej 10 pracowników, osiągając jednocześnie roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Warto podkreślić, że postulaty te powinny zostać spełnione w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych. 

Zachowując identyczny okres rozliczeniowy, mały przedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i  realizuje roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Warto podkreślić, że mały przedsiębiorca nie może mieć jednocześnie statusu mikroprzedsiębiorcy.

Finalnym podmiotem jest średni przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Dodatkowo, średni przedsiębiorca nie może być jednocześnie mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Podsumowując, status dużego przedsiębiorcy należy się instytucjom, które przekraczają powyższe wskaźniki. W rzeczywistości, duży przedsiębiorca w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych  zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych równy lub wyższy równowartości 50 milionów euro w złotych, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat osiągnęły, lub przekroczyły równowartość 43 milionów euro w złotych.

Obowiązki dużego przedsiębiorcy

Wiemy zatem, jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać status dużego przedsiębiorcy. Jednak, co to oznacza w praktyce?

Pierwszym wymaganiem jest konieczność złożenia odpowiedniego oświadczenia wobec partnera handlowego. Wspomniana deklaracja powinna uwzględniać kilka sytuacji, czyli kontekst posiadania, uzyskania, ale również utracenia statusu dużego przedsiębiorcy.

Co więcej, wymienione okoliczności wymagają określonego czasu działania, a sama forma oświadczenia odzwierciedla sposób zawierania transakcji. Dysponowanie odpowiednim statusem wymusza przekazanie takiej informacji najpóźniej podczas zawierania pierwszej transakcji. Zdobycie lub utrata statusu także wymaga udzielenia informacji w momencie finalizacji, pierwszej po zmianie, transakcji. Nieprzestrzeganie tych przepisów zagrożone jest karą grzywny.

Status dużego przedsiębiorstwa a relacje handlowe

Status dużego przedsiębiorstwa ma wpływ na mechanizm regulowania należności. Jeśli to właśnie podmiot reprezentujący rolę dużego przedsiębiorcy jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za nabyte produkty lub usługi, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca, aktywowane są pewne normy dotyczące terminu płatności.

Wówczas, wspomniany termin uregulowania należności nie może przekroczyć 60 dni. Bieg zdarzenia liczony jest od chwili doręczenia dłużnikowi rachunku lub faktury, potwierdzając tym samym realizację zobowiązania. Co istotne, termin ten jest zachowany nawet w przypadku częściowego regulowania długu.

Co w przypadku, gdy obie strony transakcji spełniają normy dużego przedsiębiorcy? Taki charakter transakcji upoważnia strony do indywidualnego wyznaczenia terminu oraz możliwości przekroczenia 60 dni. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://pragmago.pl/porada/status-duzego-przedsiebiorcy-jak-go-ustalic-i-co-oznacza/.