Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się przedsiębiorca z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie toczącej się przed wojewódzkim sądem administracyjnym ze skargi na decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług w związku z importem towarów z terytorium Ukrainy. Organ nie kwestionował istnienia towarów oraz faktu dokonania dostaw przez przedsiębiorcę, podważył jednak dokonanie jej na rzecz konkretnego nabywcy.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał, że decyzja organu została wydania z naruszeniem zasady zaufania, zasady prawdy obiektywnej oraz zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Zdaniem Rzecznika, organ celno-skarbowy powołał w treści decyzji okoliczności wzajemnie się wykluczające oraz wskazał na fakty, które nie wynikają ze zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego. Powyższe skutkowało tym, że wydana decyzja nie zawiera pełnego i jasnego uzasadnienie faktycznego i prawnego, a tym samym nie poddawała się kontroli instancyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania skargi spółki uchylił zaskarżoną decyzję i podzielił w całości argumentację podnoszoną przez  Rzecznika. W ustnych motywach wyroku Sąd podniósł, że organ w nie wskazał w treści decyzji do jakiego naruszenia przepisów ostatecznie doszło. W uzasadnieniu jako w jej podstawę wskazywano naprzemiennie na wykluczające się podstawy faktyczne i prawne to jest instytucję wyłudzenia podatku VAT, pozorność transakcji zawieranej pomiędzy dostawca i nabywca towaru oraz nadużycie prawa. Zdaniem Sądu uzasadnienie decyzji było niespójne i wewnętrzne sprzeczne (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2020 r., I SA/Bd 50/20/20).

– Wynikające z Prawa przedsiębiorców oraz Ordynacji podatkowej zasady: zaufania,  prawdy obiektywnej oraz zasada uczciwego przedsiębiorcy, to nie postulaty ustawodawcy wobec organów ale także przesłanka oceny ich działania. Decyzje podatkowe powinny być sporządzanie w sposób zrozumiały i czytelny, a ich podstawy nie mogą stanowić okoliczności wzajemnie się wykluczających – komentuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.