Rozwód to prawne zakończenie związku małżeńskiego na drodze sądowej. Małżonkowie mogą zdecydować się na taki krok z wielu różnych powodów. Para może uznać, że nie chce nadal kontynuować wspólnego pożycia i żadna ze stron nie jest winna tej sytuacji. Wówczas taki rozwód przebiega dość sprawnie, ponieważ sąd nie musi orzekać o winie ze strony męża lub żony. Nieco inaczej sytuacja wygląda wtedy kiedy trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego występuje z wyłącznej winy jednej strony. Jeżeli więc pomiędzy małżonkami ustały zarówno więzi fizyczne, psychiczne, jak i gospodarcze i przyczyną ich ustania są działania jednego z małżonków, wówczas w wyroku rozwodowym sąd wskazuje, kto jest winnym tego rozpadu. Rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku. Ponadto rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków w przypadku, kiedy istnieje pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, może być podstawą do zasądzenia na jego rzecz alimentów. Co warto wiedzieć na temat rozwodu z orzeczeniem o winie? Podpowiadamy.

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie małżonka? Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie to nic innego jak prawne zakończenie małżeństwa przez sąd, który po przeprowadzeniu postępowania orzeka, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Obecnie definicja tego, czyja jest wina w przypadku tego typu rozwodu, nie występuje w prawie rodzinnym. Jednak potocznie przyjmuje się, że winą obarcza się małżonka odpowiedzialnego za to, że między stronami nie istnieje już więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. Podczas postępowania rozwodowego sąd ocenia, kto ponosi odpowiedzialność za trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Do wyboru są trzy warianty: rozwód z orzeczeniem o winie męża lub o winie żony, a także rozwód z orzeczeniem o winie obu stron.

Osoby, które zastanawiają się nad złożeniem pozwu rozwodowego, często szukają informacji dotyczących tego, co daje rozwód z orzeczeniem o winie. Przede wszystkim takie orzeczenie otwiera przed niewinnym rozkładowi pożycia małżeńskiego małżonkiem drogę do uzyskania alimentów. Dlatego konsekwencją takiego wyroku dla osoby winnej rozpadu pożycia małżeńskiego, może być konieczność utrzymywania byłego małżonka, zwłaszcza jeżeli po rozwiązaniu małżeństwa nastąpi istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Obowiązek alimentacyjny wobec takiej osoby jest jednak zupełnie odrębną kwestią i nie jest on związany z obowiązkiem alimentacyjnym wobec dzieci. Co więcej, wiele osób, które decydują się na złożenie pozwu z o rozwód z orzeczeniem o winie drugiej strony, mimo że taki proces jest często dłuższy, bardziej skomplikowany i wiąże się z wieloma stresami, to czują satysfakcję po ogłoszeniu wyroku przez sąd.

Jak złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie? Jak wygląda pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie

Chcąc uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, należy napisać najpierw pozew rozwodowy. Dokument taki różni się od tego, który sporządzany jest w przypadku, kiedy interesuje nas rozwód bez orzekania o winie. Dlatego, aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka, warto wcześniej udać się do adwokata lub radcy prawnego, który pomoże nam sporządzić takie pismo. Jak napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie? Przede wszystkim taki dokument musi zostać sporządzony w jak najbardziej precyzyjny sposób. Oznacza to, że małżonek inicjujący postępowanie rozwodowe, czyli powód, powinien wskazać w pozwie rozwodowym, że żąda rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o winie pozwanego i uzasadnić swoje stanowisko.

Na przykład w sytuacji kiedy mąż dopuszczał się zdrady, wówczas żona pisze pozew o rozwód z jego winy. W takim dokumencie musi znaleźć się wytłumaczenie, a więc informacje dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób małżonek dopuścił się niewierności. Warto wówczas do takiego pisma dołączyć również odpowiednie dowody, jeżeli takimi dysponujemy. Wśród dokumentów, które potrzebne są do rozwodu z orzeczeniem o winie poza materiałem dowodowym, należy również odpis aktu małżeństwa. Gotowy pozew składamy w sądzie okręgowym znajdującym się w ostatnim miejscu zamieszkania małżonków. Obecnie wzory pozwów o rozwód z orzeczeniem o winie dostępne są w internecie, jednak sporządzając taki wniosek, warto skorzystać z pomocy adwokata.

Jak długo trwa rozwód z orzeczeniem winy?

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków wymaga przedstawienia materiału dowodowego i takie postępowanie zazwyczaj trwa dużo dłużej niż rozwód bez orzeczenia o winie. Sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków tylko wtedy kiedy będzie dysponował odpowiednim materiałem dowodowym. Dodatkowo podczas takiego rozwodu sporne mogą być kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, a także podziału majątku wspólnego oraz ewentualnych alimentów na rzecz drugiego małżonka, co również wydłuża cały proces. Jak długo jednak zazwyczaj trwa rozwód z orzeczeniem o winie? W Polsce taki proces trwa przeciętnie od kilku miesięcy (co najmniej 8-15) do nawet kilku lat, ze względu na to, że rozwód w tym wariancie wymaga angażowania świadków czy dostarczania dowodów. Dlatego trudno jest określić z góry, ile będzie trwało takie postępowanie.

Powody rozwodu z orzeczeniem o winie

We wniosku o rozwód z orzeczeniem o winie musimy wskazać powody trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego z winy jednej ze stron. Pisząc pozew o rozwód z winy obu stron, nie musimy umieszczać w nim takich argumentów. Wśród powodów rozwodu z orzeczeniem o winie zazwyczaj wymienia się zdradę. Niewierność małżeńska choć jest najczęściej przedstawianym powodem wskazywanym w wyrokach rozwodowych z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, to argumentem może być jednak również przemoc fizyczna i psychiczna, porzucenie małżonka, uzależnienia, nieróbstwo, odmowa współżycia czy trwonienie majątku. Powody rozpadu małżeństwa mogą mieć charakter obiektywny lub subiektywny. Te pierwsze występują wtedy kiedy zachowanie jednego z małżonków, godzi w podstawowe ustawowe obowiązki wynikające z zasad współżycia społecznego. Subiektywne to z kolei zachowania małżonka uznawane za naganne, niemoralne lub nieetyczne.

Jakie dowody w sprawie o rozwód z orzeczeniem winy?

Dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem winy uznawane przez sąd to między innymi zeznania świadków. W praktyce dowód z przesłuchania stron i zeznań świadków jest najczęściej wykorzystywany w rozprawach sądowych. Oprócz dowodów osobowych warto postarać się również o inne typy dowodów, takie jak na przykład zachowana korespondencja elektroniczna między małżonkami lub jednym z małżonków a osobą trzecią wskazująca na przykład na zdradę. Treści zachowanych rozmów za pośrednictwem internetu czy SMS-ów zazwyczaj nie da się obalić przez drugą stronę.

Innym dowodem są też nagrania rozmów między małżonkami. Dowodami w takiej rozprawie mogą być również wszelkie dokumenty, z których na przykład wynika uzależnienie małżonka czy stosowanie wobec członków rodziny przemocy, a także rachunki, potwierdzenia przelewów czy wyciągi z karty bankowej oraz notatki urzędowe i policyjne. Niektóre osoby decydują się na zatrudnienie detektywa. Wówczas raport sporządzony przez taką osobę również może być pomocny podczas ustalania przez sąd winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Najogólniej rzecz ujmując, dowodem może być praktycznie wszystko, co ma związek z taką sprawą i potwierdza, że to druga strona jest wyłącznie odpowiedzialna za rozpad pożycia małżeńskiego.

Rozkład pożycia małżeńskiego a orzeczenie rozwodu z winy małżonka

Zgodnie z artykułem 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd orzeka rozwód, a także czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Tylko na zgodne żądanie obu małżonków, sąd nie orzeka o winie. Jeżeli jednak jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, wówczas zgodnie z art 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek niewinny może żądać alimentów, jeżeli rozwód spowoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej takiej osób. Wówczas winny małżonek będzie musiał płacić alimenty, których celem jest zaspokojenie potrzeb małżonka niewinnego. Decyzja alimentacyjna powinna znaleźć się w wyroku z orzeczeniem o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku. Podział majątku po rozwodzie z orzekaniem o winie byłego małżonka

Podział majątku w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie może przebiegać w sposób pokojowy, na drodze mediacji lub zostać ustalony przez sąd. W Polsce obowiązuje zasada współwłasności majątku, przez co w przypadku kiedy małżonkowie nie mieli podpisanej intercyzy, wówczas standardowo przyznawany jest on po połowie dla każdej ze stron. Majątek obejmuje nieruchomości, konta bankowe, obligacje, akcje, przedsiębiorstwa, samochody i inne wartościowe przedmioty. Niezwykle istotne jest, aby ustalenie udziału w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem przedmiotów należących do majątku wspólnego oraz osobistego małżonków.

Wyrok orzeczenia o winie a alimenty na rzecz byłego małżonka

Zakończenie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie, w przypadku kiedy pociąga za sobą istotne pogorszenie niewinnego małżonka, przez co po zakończeniu takiego związku będzie znajdował się w niedostatku, wiąże się z możliwością otrzymania alimentów. Niewinna strona może żądać alimentów od byłego małżonka. Co daje rozwód z orzekaniem o winie? Niewinnej stronie możliwość ubiegania się o alimenty. Warto mieć świadomość tego, że obowiązek alimentacyjny przy rozwodzie z orzeczeniem o winie między byłymi małżonkami jest nieograniczony w czasie, co oznacza, że niewinny strona może żądać alimentów od byłego małżonka nawet do końca swojego życia.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie i wyroku rozwodowego wskazującego przez sąd winnego

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie zostały omówione już wcześniej. Wśród dodatkowych aspektów, z którymi należy liczyć się w przypadku wyroku orzekającego rozwód z winy danego małżonka, jest również konieczność poniesienia kosztów takiego postępowania. Koszty rozwodu z orzeczeniem o winie spoczywają na małżonku, który został uznany za winnego. Co więcej, musi się on również liczyć z faktem, iż będzie musiał płacić alimenty na rzecz małżonka niewinnego, a także na dzieci. Bardzo często również winny rozwodu musi się liczyć z koniecznością oddania drugiej stronie części wspólnego majątku.