Przejście przez śmierć bliskiej osoby jest zawsze trudnym momentem, a czasem wiąże się to również z utratą głównego źródła utrzymania rodziny. Niemniej jednak pozostałe osoby może starać się o rentę rodzinną, która przysługuje w chwili śmierci. Jest to świadczenie przewidziane dla osób, które straciły członka rodziny i mają na celu ich wsparcie finansowe w tym ciężkim okresie. W jakim momencie i kto dokładnie może się o nią starać? Odpowiedź na to pytanie w artykule poniżej.

Czym tak naprawdę jest renta rodzinna i komu może przysługiwać?

Renta rodzinna to świadczenie, które może być przyznane uprawnionemu członkowi rodziny po śmierci osoby, która była uprawniona do otrzymywania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub po osobie ubezpieczonej, która spełniała kryteria kwalifikacyjne do tych świadczeń. Szczegółowe zasady związane z rentą rodzinna są opisane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta rodzinna ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego po utracie bliskiej osoby. Niemniej jednak nie każdy może ubiegać się o to świadczenie. Aby spełnić kryteria kwalifikacyjne do przyznania renty rodzinnej po zmarłej osobie, ta osoba musiała mieć prawo do emerytury w momencie swojej śmierci, w tym do emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Musiała również spełniać warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń w ZUS. Jeśli osoba zmarła w momencie pobierania zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, to również jej bliscy mogą ubiegać się o rentę rodzinną.

Od czego zależy wysokość renty rodzinnej?

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która jest równo podzielona między osoby, które mają prawo do jej otrzymania. Kwota, jaką wypłaca się w ramach renty rodzinnej, jest zróżnicowana w zależności od liczby osób, które mają uprawnienie do jej pobierania. Kwoty te wynoszą odpowiednio:

  • Dla jednej osoby uprawnionej – 85% kwoty świadczenia, które przysługiwało zmarłemu,
  • Dla dwóch osób uprawnionych – 90% kwoty świadczenia, które przysługiwało zmarłemu,
  • Dla trzech osób uprawnionych – 95% kwoty świadczenia, które przysługiwało zmarłemu.

    Kwota ta jest ustalana na podstawie emerytury lub innego świadczenia, które zmarły otrzymywał, przy uwzględnieniu różnych kategorii emerytur, takich jak emerytura według dotychczasowych lub zreformowanych zasad, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby przyznana została renta rodzinna?

Aby uzyskać rentę rodzinna, należy najpierw złożyć wniosek ERR-W w oddziale ZUS. Wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do przyznania renty, które mogą różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny. Jako pierwsze należy uwzględnić dokumenty, które potwierdzają datę urodzenia i datę zgonu członka rodziny, na rzecz którego ma być przyznana renta. W dalszej kolejności przyda się dokument potwierdzający datę urodzenia osoby ubiegającej się o rentę. Warto również zadbać o skrócony odpis aktu małżeństwa, jeśli wnioskodawcą jest osoba owdowiała. Bardzo często przydaje się również zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub osoby owdowiałej od lekarza leczącego, jeżeli przyznanie renty zależy od niezdolności do pracy.

Warto również zwrócić uwagę na kwestię swoich podopiecznych. Z pewnością przyda się zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeśli dziecko ma powyżej 16 lat. W zapisie oznaczonym „Inne dzieci” mowa także o przyjętych co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, z wyjątkiem dzieci które były wychowywane i utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. W dalszej kolejności następnym dokumentem, który z pewnością ułatwi nam otrzymanie renty jest oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka lub dokument potwierdzający prawo do alimentów na podstawie decyzji sądu, jeśli nie było takiego związku małżeńskiego.

Miejmy na uwadze, że konkretne dokumenty mogą być różne w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny. Prawo do renty rodzinnej przysługuje wyłącznie najbliższym członkom rodziny zmarłego, który był uprawniony do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy. Wysokość renty zależy od liczby osób uprawnionych do jej otrzymania.