Odszkodowanie jest to świadczenie należne poszkodowanemu za wystąpienie określonego zdarzenia. Istnieją różne sytuacje życiowe, które obligują daną osobę lub instytucję do wypłaty stosownej sumy na pokrycie jej strat.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Sytuacje tego typu bardzo często powodują obowiązek wypłaty odszkodowania za spowodowanie zdarzenia w komunikacji drogowej. Poszkodowany jest wtedy uprawniony do uzyskania stosownego zadośćuczynienia za krzywdę – zarówno na osobie, jak i mieniu. Musi zaistnieć jednak jeden warunek – nie może być on wyłącznym sprawcą wypadku.

W zdarzeniach komunikacyjnych bardzo często dochodzi do wywołania rozstroju na zdrowiu. W myśl Kodeksu cywilnego, poszkodowany ma prawo żądać zwrotu wszystkich kosztów, które poniósł w związku z wypadkiem. Będą to między innymi:

  • koszty hospitalizacji;
  • koszty medykamentów, środków opatrunkowych oraz innych niezbędnych środków;
  • koszty wizyt lekarskich oraz dojazdów na nie.

W przypadku poniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej, możliwe jest uzyskanie renty od osoby zobowiązanej do wypłaty odszkodowania.

Wyrównaniu podlegają również wszystkie poniesione koszty majątkowe, na przykład naprawy pojazdu czy jego dostosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Zarówno koszty związane ze szkodą na osobie, jak i na mieniu, wypłacane są przeważnie przez ubezpieczyciela osoby zobowiązanej do odszkodowania.

Świadczenia za wypadki przy pracy

W przypadku, gdy danej osobie wydarzył się wypadek przy pracy, może wystąpić do zatrudniającego go przedsiębiorcy o odszkodowanie za taki wypadek. Poszkodowany nie musi przy tym wykazywać winy żadnej osoby – większość zakładów pracy ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

W takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie następujących świadczeń:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • odszkodowania, które uwzględnia wszystkie koszty poniesione w związku z wypadkiem;
  • ustanowienia renty.

Osoba poszkodowana w wypadku przy pracy ma również prawo wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie jednorazowego odszkodowania oraz renty.

Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza

Z roku na rok rośnie liczba osób, które zostały poszkodowane wskutek błędu lekarskiego. Aby uzyskać odszkodowanie w takiej sytuacji, niezbędne jest wykazanie, że działania lekarza były obiektywnie nieprawidłowe. Należy wziąć pod uwagę aktualny stan wiedzy medycznej oraz zestaw rutynowych działań, które są w takich przypadkach podejmowane. Jeżeli lekarz nie zachował należytej staranności, która jest od niego wymagana, wtedy możemy mówić o błędzie medycznym.

W ramach odszkodowania za błąd lekarski możliwe jest uzyskanie zwrotu wszystkich kosztów, które zostały poniesione w związku z wywołanym przez błąd rozstrojem zdrowia. Jednocześnie można otrzymać dodatkowe świadczenie za utracone zdrowie oraz rentę w przypadku, gdy błąd lekarski wywołał poważny rozstrój na zdrowiu, uniemożliwiający podjęcie pracy zawodowej.