Kiedy po wielogodzinnych dyskusjach z mężem, licznych konsultacjach z rodziną i przyjaciółkami, pełnych wątpliwości nieprzespanych nocach, w końcu uda się wybrać idealne imię dla maluszka, możemy stanąć przed kolejnym wyborem – idealnego nazwiska, które będzie nosić nowo narodzony członek naszej rodziny. Wbrew pozorom rodzice mają całkiem dużą swobodę w kształtowaniu nazwiska swojego dziecka. Nie oznacza to jednak dowolności, w związku z czym, poznajmy zasady, zgodnie z którymi powinniśmy postępować w momencie zgłoszenia narodzin dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Nazwisko jedno- czy dwuczłonowe?

W ślad za treścią art. 88 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga rodziców, natomiast jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach – wyjaśnia ekspert marki Mama i ja, adwokat Patrycja Chabier – Zatem, rodzice mają możliwość wskazania albo nazwiska jednego z nich albo nazwiska utworzonego przez połączenie nazwiska mamy z nazwiskiem ojca dziecka. Wyjaśnijmy więc, kiedy rodzice noszą to samo nazwisko. Przede wszystkim w sytuacji, gdy przed sporządzeniem przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub w oświadczeniu po zawarciu małżeństwa, jeden z małżonków postanowi, że przyjmie nazwisko drugiego lub gdy oboje zadecydowali, że swoje dotychczasowe nazwisko połączą z nazwiskiem drugiego małżonka, z zastrzeżeniem, że kolejność nazwisk w obu przypadkach będzie taka sama – tłumaczy mecenas Chabier – Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, zastosowanie znajdzie zasada wyrażona w § 2 wspomnianego przepisu, tzn. dziecko będzie nosić nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Nazwisko matki będzie stanowić pierwszy człon nazwiska dziecka, a nazwisko ojca – drugi. Przy czym, jeśli oboje rodzice noszą nazwiska dwuczłonowe, połączeniu będą podlegać pierwsze człony ich nazwisk, pod warunkiem jednak, że pierwsze człony nie są identyczne. Czyli jeśli nazwiska rodziców brzmią: Kowalska – Nowak i Kowalski – Wójcik, to córeczka nie może nosić nazwiska „Kowalska-Kowalska”. Wtedy zgodnie z regułą nazwisko dziecka tworzone jest przez dołączenie do pierwszego członu nazwiska matki, drugiego członu nazwiska ojca, czyli dziewczynka będzie nosiła nazwisko „Kowalska – Wójcik”.

Zmiana oświadczenia

Co w sytuacji, gdy się rozmyślimy i postanowimy, że zamiast nazwiska dwuczłonowego nasze maleństwo będzie jednak nosić nazwisko jednoczłonowe? Przecież od momentu składania oświadczeń przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego do momentu zgłoszenia narodzin dziecka i sporządzenia aktu urodzenia może minąć czasami kilka, a nawet kilkanaście lat. Ustawodawca przewidział taką sytuację umożliwiając rodzicom zmianę decyzji poprzez złożenie przez nich nowych oświadczeń przy okazji sporządzania aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka – wyjaśnia prawnik, ekspert marki Mama i jaWyżej opisane reguły mają zastosowanie również w sytuacji, gdy para decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego po narodzinach dziecka. Jeżeli jednak przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice zdecydują, że dziecko będzie nosić nazwisko matki, po czym na skutek zawarcia przez nich małżeństwa i złożonego przez nich oświadczenia, że dzieci pochodzące z małżeństwa będą jednak nosić nazwisko ojca, to w tej sytuacji, narodzonemu przed ślubem dziecku nazwisko zostanie zmienione, na to, które nosi jego ojciec. 

Zmiana nazwiska dziecka

Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 2 i 3 w zw. z art. 9 ust, 2 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, zmiana nazwiska małoletniego dziecka wymaga zgody obojga rodziców, chyba że nie mają oni pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyją lub nie są znani albo są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Jeżeli dziecko ma ukończone 13 lat, do zmiany nazwiska wymagana będzie również jego zgoda, którą małoletni może wyrazić osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, albo udając się z rodzicami do notariusza, gdzie zostanie ona wyrażona na piśmie, a podpis małoletniego zostanie notarialnie poświadczony.  Jeśli między rodzicami nie ma porozumienia co do zmiany nazwiska dziecka, każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego – wskazuje Adwokat Patrycja Chabier –  Wtedy też prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego upoważniające do dokonania zmiany nazwiska dziecka zastępuje zgodę rodzica, który się temu sprzeciwiał.


Patrycja Chabier – adwokat ds. prawa rodzinnego marki Mama i ja