Konsument to osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupu, nabywa produkt lub korzysta z usługi w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konsument to taka osoba, która wykorzystuje produkty lub usługi do własnych celów osobistych, lub domowych.

Podział na konsumenta indywidualnego (osoba fizyczna) i konsumenta korporacyjnego (osoba prawna) wynika z różnic w potrzebach, prawach i ochronie, jakie obowiązują w przypadku tych dwóch grup. Osoby fizyczne, dokonujące zakupów dla siebie samych lub dla swoich rodzin, są najczęściej uważane za konsumentów, a ochrona ich praw jest szczególnie istotna w celu zapewnienia uczciwości i bezpieczeństwa transakcji.

Czym są prawa konsumenta?

Prawa konsumenta to zbiór norm prawnych i regulacji mających na celu zapewnienie ochrony i uprawnień osobom dokonującym zakupów lub korzystającym z usług. Te prawa mają na celu zrównoważenie stosunku między konsumentami a dostawcami, zapewniając uczciwe, bezpieczne i zgodne z prawem warunki transakcji. Mają one na celu zabezpieczenie obu stron — konsumenta i przedsiębiorcę.

Światowy dzień praw konsumenta, celebrujący ten zbiór norm prawnych i regulacji, przypada na 15 marca. Dzień został wybrany przez międzynarodową organizację związków konsumenckich, jaką jest Consumers International.

Prawo do reklamacji i gwarancji

Jest jednym z podstawowych praw konsumenta. Konsument ma prawo zgłosić reklamację towaru w przypadku braku zgodności towaru z umową, wady produktu lub usługi, oczekując, że dostawca naprawi wadę lub wymieni produkt. W niektórych przypadkach obowiązuje też prawo do gwarancji, które daje dodatkowe uprawnienia w przypadku wadliwego produktu.

Jeżeli towar odbiega od wymogów zgodności, a sprzedawca nie oferuje możliwości złożenia reklamacji wadliwego towaru, to konsument może egzekwować swoje prawa.

Prawo do informacji

Warto wiedzieć, że konsument ma prawo do jasnych, zrozumiałych i rzetelnych informacji na temat produktu lub usługi przed dokonaniem zakupu. Dostawca ma obowiązek udostępnienia informacji dotyczących cech produktu, ceny, warunków sprzedaży i innych istotnych aspektów.

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawiera umowę na odległość (np. przez internet), ma zazwyczaj prawo do odstąpienia od umowy w ciągu określonego terminu (termin do odstąpienia od umowy to zwykle 14 dni) bez podawania przyczyny. Taka wiedza, że można odstąpić od zawarcia umowy może się okazać przydatna dla osób, które często nabywają produkty lub usługi przez internet.

Prawo do ochrony prywatności

Konsument ma prawo do ochrony swoich danych osobowych i prywatności podczas korzystania z produktów i usług.

Prawo do rzetelnej reklamy

Dostawcy mają obowiązek dostarczać rzetelne informacje w reklamach, nie wprowadzając konsumentów w błąd. Nielegalne jest reklamowanie fałszywych produktów i oszustwo.

Prawo do zrozumiałych umów

Umowy między dostawcą a konsumentem powinny być zrozumiałe, jasne i pozbawione ukrytych klauzul. Osoba zawierająca umowę powinna mieć możliwość dokładnego przeczytania i analizy punktów zawartych w umowie, a w związku z tym poprawne zrozumienie dokumentu.

Prawo do rekompensat za szkody

Konsument, który doznał szkody w wyniku wadliwego produktu lub usługi, może mieć prawo do otrzymania rekompensaty od dostawcy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK to główna instytucja w Polsce odpowiedzialna za ochronę konkurencji i praw konsumentów. UOKiK nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących praw konsumenta, w tym prowadzi dochodzenia w przypadkach niezgodności ze standardami na rynku. Kilka głównych zadań UOKiK, to:

  • Ochrona Konkurencji: UOKiK monitoruje rynek w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i zapobiegania praktykom antykonkurencyjnym, które mogłyby ograniczyć swobodę wyboru konsumentów. To obejmuje między innymi monitorowanie fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz zwalczanie praktyk monopolistycznych i innych działań, które mogą szkodzić konkurencji.
  • Ochrona Praw Konsumentów: UOKiK dba o przestrzeganie praw konsumentów w Polsce. Monitoruje działalność przedsiębiorców, aby upewnić się, że dostawcy przestrzegają przepisów dotyczących jakości produktów i usług, uczciwego informowania konsumentów, prawa do odstąpienia od umowy, a także innych praw konsumenta.
  • Monitorowanie Rynku: UOKiK analizuje i monitoruje różne sektory rynku w celu wykrywania nieprawidłowości, nadużyć czy praktyk naruszających prawa konsumenta. Może również prowadzić dochodzenia w odpowiedzi na skargi konsumentów.
  • Rozpatrywanie Reklamacji i Skarg Konsumentów: UOKiK przyjmuje skargi i reklamacje od konsumentów dotyczące nieprawidłowości w działalności przedsiębiorców. Może również podejmować działania interwencyjne w przypadku masowych naruszeń praw konsumenta.
  • Kontrola Reklam i Promocji: UOKiK monitoruje reklamy i promocje, aby upewnić się, że są rzetelne, prawdziwe i nie wprowadzają konsumentów w błąd.
  • Prowadzenie Postępowań i Nakładanie Kar: W przypadkach stwierdzenia naruszeń prawa, UOKiK ma uprawnienia do wszczęcia postępowań administracyjnych, nałożenia kar finansowych i innych sankcji na przedsiębiorców.

Prawa konsumenta różnią się w zależności od jurysdykcji i obowiązujących przepisów prawnych w danym kraju. Ważne jest, aby znać swoje prawa oraz obowiązki jako konsument i korzystać z nich w sposób świadomy.